maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggbranschen får uppdrag även i lågkonjunkturen

Den höga inflationen och centralbankernas räntehöjningar slår hårt vi går in i en lågkonjunktur nästa år. Men redan 2024 kan det vända, och efterfrågan på byggbranschen finns kvar även 2023. Det rapporterar Konjunkturinstituet.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Även Konjunkturinstitutet spår en lågkonjunktur 2023. Men sedan tror man att inflationen ger med sig in i 2024. Även 2023 finns det en efterfrågan på byggbranschens tjänster, tänker konjunkturinstitutets ekonomer. Foto: Ryno Quantz

Hög inflation och stigande bolåneräntor gröper ur hushållens köpkraft och hushållen ser dystert på framtiden, men antas få viss kompensation av staten för de höga elpriserna. Samtidigt slår den vikande omvärldskonjunkturen mot den svenska exportnäringen, konstaterar Konjunkturinstitutet i sin senaste rapport.

Efterfrågeutvecklingen leder därmed till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Arbetsmarknaden är dock ännu så länge stark. Konjunkturen 2023 innebär att efterfrågan på arbetskraft blir lägre och arbetslösheten ökar. Byggbranschen nämns dock som en sektor som fortsättningsvis bedöms ha en vis brist på kompetent arbetskraft även nästa år.

Konjunkturinstitutet konstaterar att kommunsektorns investeringar har stigit som andel av BNP under en längre tid. Huvuddelen av kommunsektorns investeringar är byggnader och anläggningar. Under de senaste åren har det skett stora investeringar i sjukhus, skolor och äldreboenden vilket bidrog till att driva upp nivån som andel av BNP 2018–2019. Investeringarna minskade därefter både 2020 och 2021. Inom framför allt regionerna tycks hanteringen av pandemin ha medfört att vissa bygginvesteringar blivit senarelagda. När dessa

startas 2023 stiger investeringarna. Kommunsektorns investeringar ligger sedan kvar en bit över 2 procent av BNP de efterföljande åren, tänker Konjunkturinstitutet. Sysselsättningen har ökat starkt hittills i år och det är fortsatt en hög andel företag som uppger att de har brist på personal. Bland annat i byggbranschen. Företagens anställningsplaner indikerar dock att en omsvängning är på väg.

De offentliga investeringarna har fortsatt att utvecklas svagt första halvåret 2022. Stora kostnadsökningar har bidragit till att hålla nere investeringarna i bland annat infrastruktur, maskiner och inventarier. Framöver väntas investeringarna öka igen om än långsamt. Inom staten drivs investeringstillväxten av forskning och utveckling samt olika infrastrukturprojekt och satsningar på försvaret. Inom kommunsektorn finns ett stort investeringsbehov i VA-system, sjukhus och vårdcentraler, bland annat eftersom investeringarna har hållits tillbaka under pandemin.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer