maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Inbromsning väntar – men ingen tvärnit

Byggbranschen förväntar sig en nedgång till hösten. Men det är från en hög nivå och fortfarande tuffar det på, enligt både konjunkturinstitutet och ME.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Det rullar på hyfsat, men det går trögare mot hösten och en förväntad nedgång inför 2023 går antagligen inte att undvika. Alla tecken talar för inbromsning just nu. Foto: ME

Säkra prognoser när det gäller ekonomi finns inte. Det handlar om att samla ihop så mycket fakta och känslor som möjligt på fältet vid en viss tidpunkt. Men när analysen är klar kan verkligheten redan ha förändrats. Eller som Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl nyligen utryckte det:

– Att göra prognoser; då har man mer eller mindre alltid fel, och som våra statistiker säger: Har man rätt har man tur.

Men ME har i varje fall i sin MEKO-rapport intervjuat 80 medlemsföretag och ställt en rad frågor som redovisades före semestrarna. Bilden som kommer fram där kan förenklat förklaras så här: Efterfrågan på maskinentreprenörernas tjänster är fortsatt kraftig. Men kapacitetsbrist och materialbrist, samt stigande priser sätter käppar i hjulen.

Konjunkturinstitutets undersökning gjordes dock senare än MEKO och här har man samlat in uppgifter från 521 byggföretag, vilket alltså är klart fler än ME:s 80. Konjunkturinstitutet använder sig av sin så kallade konfidensindikator. Och för bygg- och anläggningsverksamhet föll denna med 2,4 enheter i senaste undersökningen.  Detta beror i första hand på att byggföretagens syn på orderstockarnas storlek dämpats något. Nivån på indikatorn visar dock på ett fortsatt starkare läge än normalt. Så det rullar alltså på.

När bransch- och arbetsgivareföreningen Byggföretagen i våras (april) presenterade sin konjunkturrapport som byggde på material insamlat månaden innan, var det god fart. Utgångsläget från årsskiftet 2021/2022 var då att bostadsbyggandet rullade på. Men samtidigt såg ekonomerna på Byggföretagen att materialpriser, kraftigt stigande inflation och kriget i Ukraina; en möjlig cementkris, gjorde läget extremt svårbedömt. För maskin-entreprenörer är det ökade priset på diesel det som oroar mest. Läget nu då?

– Det är dubbla signaler. Fortsatt bra orderingång, låga varsel, sysselsättningen går upp, men problem med kostnader och leveranser, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

Men det färskaste mest omfattande rapporten är just nu ändå från Konjunkturinstitutet. Där tar man hänsyn till både bygg- och anläggningsverksamhet. Företagen rapporterar om ett marginellt ökat byggande. Förväntningarna på byggandet fram till nu i augusti hade sjunkit och var svagare än normalt. Orderstockarna har ökat men i mindre utsträckning än i april. Förväntningarna var lite högre för de företag som är verksamma inom anläggning, som traditionellt är mindre konjunkturkänsligt än husbyggnad. 

Drygt fyra av tio byggföretag svarade att brist på material och/eller utrustning är en faktor som begränsar byggandet för närvarande. Den näst vanligaste faktorn som begränsar byggandet är brist på arbetskraft som nästan tre av tio byggföretag uppger. Detta påminner i hög grad om de svar som maskinentreprenörer lämnade som underlag till MEKO-rapporten.

Byggföretagen förväntade sig dock att antalet anställda skulle öka något fram till augusti. Anläggningsbyggarna var något mer positiva även när det gäller detta. Men det är brist på personal också. I MEKO-rapporten säger 21 procent av de tillfrågade att brist på kompetent personal är det största hotet på marknaden.

Indikatorn för Maskinentreprenörernas MEKO låg i maj på 113, vilket fortsatt speglar ett positivt stämningsläge i branschen. Den sammanvägda konfidensindikatorn, MEKO, ger en bild av företagens försäljning och marknadsläge. Efterfrågan på tjänster är mycket kraftig, samtidigt som kapacitetsbrist, materialbrist och stigande priser minskar möjligheten för företagen att ligga i takt med behoven. Maskinentreprenörerna påverkas i stor utsträckning av den snabbt föränderliga omvärlden: osäkerhet kring cementförsörjningen, kriget i Ukraina, global ekonomisk oro och leveranssvårigheter av maskindelar och byggmaterial. Förändringarna i omvärlden har lett till kraftigt ökade kostnader för drivmedel. I dagsläget anger 75 procent av maskinentreprenörerna att de ökade drivmedelspriserna är det största hotet.

 – Branschen är glödhet men hämmas av kapacitetsbrist och osäkra omvärldsförutsättningar, kommenterade Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna, när rapporten släpptes i juni.MEKO förväntas dock sjunka de kommande sex månaderna. Byggföretagen gör samma bedömning

Text:

Prognoserna

Barometern är en urvalsundersökning där ett slumpmässigt företagsurval dras varje år med cirka 5 800 företag. Urvalet på storleksklass och bransch är också slumpmässigt. 521 byggföretag deltog i senaste konjunkturbarometern. MEKO publiceras två gånger per år och baseras på 80 medlemsföretag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer