maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Lunget före stormen i bergtäkterna

Byggindustrins lågkonjunktur återspeglas i lägre efterfrågan och sjunkande produktion av ballastmaterial. Framtida behov pekar dock på att efterfrågan kommer att öka de närmaste åren. Det är några av slutsatserna i SGU:s årliga sammanställning.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article De tre län som producerar mest ballast är Västra Götalands län (knappt 17 miljoner ton), Skåne län (11,3 miljoner ton) och Stockholms län (6,5 miljoner ton). Foto: ME

De senaste fullständiga siffrorna från 2022 visar på en något minskad total ballastproduktion, 96,2 miljoner ton. Naturgrusuttaget blev det lägsta någonsin, endast 6,5 miljoner ton utvanns vilket motsvarar 6,7 procent av den totala ballastproduktionen.

– Den minskande ballastutvinningen under 2022 bekräftar den lägre byggproduktionen i samhället. I och med att det kvarstår ett framtida behov av byggande av olika slag, kommer både byggbehovet och behovet av en säkrad ballastförsörjning vara betydligt större om några år, säger Mattias Göransson, statsgeolog vid SGU.

Stora mängder entreprenadberg och jordmassor utvinns i samband med vägbyggande och tunnelarbeten, uppskattningsvis 60 till 80 miljoner ton varje år. Kan dessa massor återanvändas i större omfattning än idag ökar den cirkulära ekonomin inom hela byggsektorn, vilket gynnar både miljön och ekonomin.

– För att öka återanvändningen av ballast behöver fler markområden i tätortsregionerna identifieras där olika sorters jord- och bergmaterial kan mellanlagras. Det är också viktigt att kunna mäta volymen av de årligen återanvända massorna. Idag saknas en obligatorisk redovisning av dessa massor – och det är något som behövs, säger Mattias Göransson.

Några siffror från rapporten Grus, sand och krossberg 2022:

De tre län som producerar mest ballast är Västra Götalands län (knappt 17 miljoner ton), Skåne län (11,3 miljoner ton) och Stockholms län (6,5 miljoner ton).

Tillsammans stod dessa län för mer än en tredjedel av all ballastproduktion i Sverige under 2022.

Naturgrusproduktionen är med 6,5 miljoner ton den lägsta någonsin, vilket utgör 6,7 procent av den totala ballastproduktionen. Det är en minskning från 2021 med 1,1 miljoner ton.

Det totala antalet täkter fortsätter sjunka och är nu nere på 1 117 stycken. Både naturgrustäkterna och krossbergtäkterna har minskat i antal. Naturgrustäkterna har under 2020 minskat med 20 täkter till totalt 196 – för första gången utvinns naturgrus från mindre än 200 grustäkter.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer