maskinentreprenoren logo

Teknik

Nationell satsning inför framtida automatisering

Digitalisering, automation och robotar ökar produktiviteten inom byggbranschen menar det Nationella Nätverket för Byggautomation. Dessutom förbättras arbetsmiljö och hållbarhet.

writer image
Sofia Barreng

Lästid:  0 min

article
article En styrka inom automation är att repetitiva och ofta slitsamma uppgifter kan lämnas över till en robot. Här en robot som baserat på en digital tvilling bygger en hel armeringskorg. Foto: Suihan Zhan / Skanska

Kostnaderna för byggande av fastigheter och infrastruktur står för hela elva procent av Sveriges BNP och det är inte nog med det, kostnaderna ökar hela tiden mer än konsumentprisindex. En utveckling som bör hejdas enligt flera aktörer i byggbranschen.

Med pengar från det strategiska forskningsprogrammet Smart Built Environment och Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, har projektet Nationellt Nätverk för Byggautomation tagit fram en rapport som inkluderar en studie av internationell litteratur. Rapporten beskriver dagsläget samt visar på möjliga åtgärder. 

Fredrik Johansson är projektledare för Nationellt Nätverk för Byggautomation och arbetar som professor i Bergmekanik vid KTH. Han är väl insatt i frågorna bland annat genom sin roll som vice föreståndare för Centrum för Byggeffektivitet vid KTH. 

– Vi måste ha en förändring. Det måste bli billigare och mer effektivt att bygga, menar han. Men det finns många utmaningar eftersom det handlar om ett mycket komplext område. Att utveckla system för byggautonomation måste ske i ett tvärvetenskapligt sammanhang och det ställer därför krav på samarbete mellan flera olika aktörer.

Det är just för att skapa en plattform för den här typen av samarbeten som det Nationella Nätverket för Byggautomation kom till. Projektets första etapp löpte från augusti 2020 till februari 2023 och resulterade bland annat i rapporten samt ett antal temadagar. I nästa etapp, som nu är påbörjad, fortsätter arbetet för ett ökat nationellt samarbete och kunskapsutbyte mellan företagen inom bygg- och anläggningsbranschen och akademin. 

Målet är att öka takten för forskning och innovation inom robotisering, byggautomation och hållbart byggande. 

– Som det ser ut nu kommer det troligen att bildas en förening öppen för alla aktörer från till exempel industri och akademi, berättar Fredrik Johansson. 

– Den ska fungera som en mötesplats för kunskapsutbyte och visa på möjligheterna med den här nya tekniken. Allt händer så snabbt nu att det är viktigt att hålla sig informerad och få en överblick. Inom föreningen ska man till exempel kunna hitta konstellationer som tillsammans vill arbeta med en viss fråga eller gemensamt utveckla och använda nya testbäddar. 

Vad är det då rent konkret som digitalisering, automation och robotifiering inom byggbranschen handlar om? 

Rapporten tar upp flera exempel på hur produktivitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet kan förbättras med hjälp av ökad digitalisering och automation. Ett exempel är en ny robotstation med tre samverkande robotar för prefabricering av armeringskorgar som Skanska just nu arbetar med. Ett tidskrävande och tungarbetat moment kan nu utföras snabbare av robotar istället för människor och vi har vunnit förbättrad arbetsmiljö, ökad produktivitet och minskade kostnader. 

 

Ett annat exempel är ett tyskt vägbygge där artificiell intelligens, maskininlärning och beslutsteori användes för att autonomt kontrollera informationsutbytet mellan de olika byggmaskinerna, mellan miljön och entreprenadmaskinen samt mellan byggledningen och entreprenadmaskinen. Till exempel användes sensorer i kompakteringsmaskiner för att hela tiden övervaka att arbetet blev rätt utfört och livslängden på den färdiga vägen därmed längre.

Rapporten poängterar vidare att en av de vanligaste utmaningarna i den tekniska utvecklingen är bristande mognad i tekniken. Samtidigt är det här som utvecklingen just nu rusar fram. Efter år 2010 inleddes en tillväxtfas inom forskning rörande automatiserat byggande. En förklaring till denna tillväxtfas kan vara att det vid den här tiden skedde en mycket snabb utveckling av datorhårdvara och mjukvara.

– Gapet mellan vad man vill utveckla och vad som är praktiskt möjligt minskar, kommenterar Fredrik Johansson. Tidigare har vi inte haft möjlighet att göra det som vi velat, men nu innebär den ökade datakraften och nya algoritmer oanade möjligheter. Därför blir det väldigt intressant i framtiden.

Även om tekniken blir allt mer avancerad finns dock fortfarande hinder för att den ska kunna slå igenom på bred front. Företag som tidigt satsar på att utveckla och använda ny teknik löper en risk, men skaffar sig samtidigt ovärderlig kunskap för att kunna möta framtidens krav på ökad produktivitet och hållerbarhet menar Fredrik Johansson. 

– Vad som är rätt och fel att göra är inte självklart. Om man väljer att jobba på som vanligt så tjänar man ju sina pengar, det är den säkra vägen. Men samtidigt riskerar man ju att bli passerad av andra företag som vågade satsa. Det är inte omöjligt att en del större företag i en nära framtid slås ut och utkonkurreras av nya disruptiva företag.  Det är därför vi menar att det nu krävs fokus och ett brett samarbete. 

Text: Sofia Barreng

Nationellt Nätverk för Bygg­automation

Finansierat av strategiska forskningsprogrammet Smart Built Environment och Svenska Byggbranschens utvecklingsfond. Har som mål att öka takten inom forskning och innovation inom robotisering, bygg-automation och hållbart bygg-ande genom ökat samarbete.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer