maskinentreprenoren logo

Så ska hanteringen av schaktmassor förenklas

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett hur hanteringen av schaktmassor kan förbättras. Myndigheten har nu lämnat förslag på förbättrad vägledning, tydligare lagstiftning och nya prövningsbestämmelser.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Naturvårdsverket har lämnat ett antal förslag till regeringen som ska förenkla hanteringen av schaktmassor. Foto: Ryno Quantz

Olika åtgärder behöver samverka för att uppnå en hållbar hantering av schaktmassor. Det behövs bland annat en tydligare vägledning för att underlätta arbetet. 

– Vi har påbörjat arbetet med vägledningen, där tolkningen av definitionen av avfall har fått en central roll. Utöver det föreslår vi tydligare lagstiftning, nya prövningsbestämmelser för hantering av massor som är produkter, samt bättre verktyg för planering och samordning i hanteringen av massorna. Här behövs också ytterligare utredning, säger Ulrika Gunnesby, projektledare för utredningen på Naturvårdsverket. 

Målsättningen är att massor ska kunna nyttjas hållbart och ändamålsenligt. Naturvårdsverket uppskattar att det kan röra sig om allt från 60 till 200 miljoner ton schaktmassor i Sverige årligen som hanteras. Hanteringen innebär ofta en ineffektiv resursanvändning. 

Utredningen visar att det idag är svårt för verksamhetsutövare att bedöma om massor är avfall eller inte. Det finns också brister gällande information om innehållet i massor och hur de kan användas utan att oacceptabla risker uppstår. För att komma till rätta med brister i planering och samordning föreslås ändringar i miljöbalken och deponeringsförordningen som möjliggör att inert och icke-farligt avfall kan lagras längre tid än tre år innan det återvinns, om det finns särskilda skäl och om lagringen inte orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ändringen medger en mer flexibel hantering av massor och ger möjlighet till en mer resurseffektiv hantering. 

För att underlätta matchningen mellan uppkomna massor med efterfrågan, samtidigt som eller inom en rimlig tidsrymd efter att massorna uppstått, föreslår Naturvårdsverket att ett antal kunskapshöjande åtgärder genomförs gällande kunskap och informationsutbyte om massornas innehåll och egenskaper. Myndigheten har också gett som förslag att  Skatteverket tillsammans med Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda om lagen om skatt på avfall behöver ändras för att de styrmedel som idag finns ska fungera optimalt.

– De förslag vi lämnar till regeringen har arbetats fram efter mycket god dialog med både näringsliv och myndigheter. Det ligger i allas intresse att få till en hållbar masshantering, säger Ulrika Gunnesby. 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer