maskinentreprenoren logo

Branschnytt

"Cementa" drar igång ny tillståndsansökan

Heidelberg Materials Cement Sverige AB (tidigare Cementa AB) avser ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid den befintliga cementfabriken i Slite.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Heidelberg Materials drar igång ny ansökningsprocess för fortsatt och utvidgat verksamhet för att bryta kalk i Slite. Foto: Pressbild/Hiedelberg Materials

Cementkrisen som hotade svensk byggbransch har tagit en paus, men är inte borta. Nya tillstånd krävs för att cementförsörjningen ska säkras. Den så kallade cementkrisen slog till den 6 juli 2021 när Mark- och miljööverdomstolen beslutade att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland. I april 2022 lämnade Cementa istället in en ansökan om ett fyraårigt tillstånd. Mark- och miljödomstolen meddelade den 13 december samma år att ansökan godkänns.

Men fyra kommer att gå fort. Den nya ansökan som nu förbereds med samråd kommer i huvudsak att omfatta en ny anläggning för avskiljning av koldioxid, utbyggnad av bolagets hamn i Slite samt en utökad produktion av cement genom att nya och återvunna material kan tas emot och användas. Anläggningen för koldioxidavskiljning innebär att koldioxid som uppstår vid produktionen fångas in för att sedan transporteras bort och lagras – så kallad Carbon Capture and Storage (CCS).

Bolaget har nu bjudit in allmänheten till samråd. Samrådet syftar till att fånga upp synpunkter på den planerade verksamheten, "så att den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad" skriver Heidelberg Materials.

Verksamheten är en så kallad Sevesoverksamhet på den högre kravnivån, med det avses sådan verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Samrådet omfattar därför även säkerhetsfrågor enligt denna lagstiftning.

Verksamheten som man söker tillstånd för kan komma att omfatta dumpning av muddermassor till havs, vilket kräver dispens. I närheten av verksamheten finns ett Natura 2000-område och den kommande ansökan kan komma att omfatta en ansökan om ett så kallat Natura 2000-tillstånd.

Verksamheten påverkar sin omgivning, framför allt genom utsläpp till luft och buller samt störningar för naturmiljön till havs. Hanteringen av infångad koldioxid kan också förändra vilka risker som finns i verksamheten. Verksamhetens samlade miljöpåverkan utreds och beskrivs inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning, som kommer att utgöra en del av den kommande tillståndsansökan. Ansökan kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Någon tidplan för ansökans inlämning redogörs inte för i dagsläget.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer