maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Ketchupeffekt inom anläggning 2025

Investeringarna i den svenska anläggningsmarknaden väntas minska med runt 2 procent under 2024.Under 2025 och 2026 vänder de totala investeringarna återigen upp med cirka 7 respektive drygt 3 procent. Det bedömer Prognoscentret.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Prognoscentret anser att anläggningsmarknaden är en sektor med goda tillväxtförutsättningar framöver. Foto: ME

Prognoscentret anser att anläggningsmarknaden är en sektor med goda tillväxtförutsättningar framöver.

För energisektorn väntas de samlade nyinvesteringarna samt satsningarna på drift- och underhållsåtgärder uppgå till 58 miljarder kronor under 2023, vilket gör sektorn till det största segmentet på anläggningsmarknaden. Trots den investeringsvilja, aktivitet och reformering av energiområdet som råder väntas utvecklingen avta under 2023 och 2024. Det beror i huvudsak på att vindkraftens utbyggnad minskar under dessa år.

Även utbyggnaden av fjärrvärmenätet går ner på grund av att bostadsbyggandet minskar kraftigt. På lite längre sikt, när planer, tillståndsprocesser och faktiskt kapacitet i form av resurser och material skapar reella förutsättningar kommer investeringarna öka. Under åren 2025 och 2026 väntas återigen en relativt kraftig tillväxt i energirelaterade investeringar och då främst inom elnätsutbyggnaden och vindkraften.

Investeringar i farleder och hamnar ökar kraftigt med totalt 50 procent under perioden 2023-2025. Ökningen sker inom såväl privata och kommunala hamnar som inom statens farleder och övrig marin infrastruktur. Höstens budgetproposition och Trafikverkets budget visar att både Trafikverket och Sjöfartsverket får ökade medel under perioden fram till år 2025.

Investeringarna i kommunaltekniska anläggningar har successivt ökat de senaste sju åren, främst till följd av en omfattande bostadsproduktion, men också till följd av ett pågående generationsskifte i landets vatten- och avloppsreningsverk och inte minst för att ersätta delar av ett åldrande ledningsnät. Reinvesteringar i ledningsnätet har ökat trendmässigt men inte nått den nivå som krävs för en långsiktigt hållbar förnyelsenivå. I och med att förnyelsebehovet är stort, de miljömässiga kraven ökar, behovet av klimatsäkring vid översvämningar ökar och finansieringen sker via taxor pekar det mot en fortsatt tillväxt i reala termer under flertalet år framöver, skriver Prognoscentret i ett pressmeddelande.

Text: Micael Appelgren

Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i vad som heter Euroconstruct och har därigenom tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer