maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Mycket jobb med förorenad mark väntas

Förra sommaren presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag på ett rättsligt bindande regelverk för skydd av jord och mark inom Europa. Mycket jobb för anläggningsmaskiner är att vänta kommande år.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Det finns totalt omkring 80 000 förorenade områden i landet. Ungefär 1 000 av dessa bedöms medföra mycket stora risker och behöver sannolikt åtgärdas. Foto: Structor

Det finns totalt omkring 80 000 förorenade områden i landet. Ungefär 1 000 av dessa bedöms medföra mycket stora risker och behöver sannolikt åtgärdas. Arbetet med sanering tar ny fart. Hela 60 – 70 procent av Europas jord och mark är i dåligt skick, enligt en rapport från EU-kommissionen, och utvecklingen går åt fel håll. De främsta hoten mot jord- och markhälsa är enligt rapporten erosion, minskade halter av organiskt kol, minskande biologisk mångfald, föroreningar, hårdgörande av ytor, kompaktering, ökad salthalt, ras/skred och översvämningar.

Arbetet med utredningar och efterbehandling av förorenade områden har intensifierats, men saneringstakten behöver öka ytterligare. SGU (Sveriges geologiska undersökning) har bland annat ansvaret och projekterare och entreprenörer kommer att få en hel del jobb med detta kommande år. Projektörer är ingång med flera rammavtal

Naturvårdsverket bedömer att den nuvarande saneringstakten är för låg för att förorenade områden inte ska utgöra en risk för kommande generationer.

SGU samarbetar med Naturvårdsverket och länsstyrelserna i arbetet med förorenade områden där det saknas ansvariga verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Arbetet behöver då finansieras av statliga bidrag som Naturvårdsverket ansvarar för att förmedla via länsstyrelserna till en huvudman, vanligtvis en kommun, men SGU har också möjlighet att agera huvudman.

Sedan 2006 har SGU haft i uppdrag att agera huvudman för att genomföra utredningar av statligt förorenade områden och sedan 2010 har SGU även möjlighet att genomföra åtgärder där så behövs.

Företaget Structor har nyligen rankats etta och vunnit ett nytt ramavtal med SGU avseende projektering av åtgärder för förorenade områden. Det ger Structor möjlighet att ta fram åtgärder för de mest förorenade områdena i Sverige, till nytta för både människor och miljön.

Ramavtalet med SGU avser projektering, schaktsanering och övriga entreprenader.

- Ramavtalet med SGU ger oss möjlighet att arbeta med de mest komplexa och utmanande föroreningssituationerna i Sverige. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta för att minska risken att dessa föroreningar sprider sig och påverkar människors hälsa och miljön, säger Peter Carlsson, vd på Structor Miljöteknik AB.

Structor har haft projekteringsramavtal samt avtal inom projekt- och byggledning av saneringsprojekt med SGU sedan tio år tillbaka. I det nya ramavtalet ingår tre Structorbolag; Structor Miljöteknik AB, Structor Norr AB och Structor Miljö Öst.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer