maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Bergmaterialindustrin satsar på klimatomställning

För att bergmaterialindustrin ska kunna möta samhällets växande efterfrågan på bergmaterial och de krav på minskade utsläpp som klimatomställningen innebär krävs politiska reformer. Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, har presenterat en reformagenda med fokus på miljöprövning; cirkularitet och fossilfrihet.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, har presenterat en reformagenda med förslag på åtgärder för att effektivisera miljöprövningar, skapa cirkulära materialflöden och fossilfria bergtäkter. Arkivbild Foto: Bellman Group

SBMI:s reformagenda kretsar kring tre huvudområden; miljöprövning, cirkulära materialflöden och fossilfria bergtäkter. Organisationen lyfter fram de utmaningar som äventyrar samhällets bergmaterialförsörjning, visar på näringens möjligheter att bidra till klimatomställningen och pekar på de hinder som försvårar näringens egen omställning mot lägre koldioxidutsläpp, ökad cirkularitet och resa mot fossilfrihet.

– Rapporten innehåller helt nödvändiga förslag för att branschen ska kunna bidra till samhällsbyggnaden och samtidigt klara av klimatomställningen, säger SBMI:s vd Mårten Sohlman. Agendan knyter an till aktuella regeringsuppdrag, som miljöprövningsutredningen och Naturvårdsverkets uppdrag om samhällets hantering av schaktmassor och entreprenadberg.

– Det finns ett stort engagemang kring klimatomställningen och att arbeta mer cirkulärt och hållbart i samhällsbyggandet, men regelverket behöver anpassas så att det främjar en sådan samhällsutveckling.

När det gäller miljöprövningen vill SBMI att Mark- och miljödomstolen får en tydligare roll och att de prövande instansernas kompetens höjs. Man pekar också på vikten av att säkerställa att de prövande instanserna även ser till bergtäkternas miljö och klimatnytta. SBMI menar att miljöprövningsprocessen över tid blivit alltmer omständlig utan att det medfört någon påtaglig miljönytta. Resultatet är sämre regional bergmaterialförsörjning, sämre konkurrens, högre priser på bergmaterial och i förlängningen högre bygg- och produktionskostnader.

Nästa stora punkt i reformagendan handlar om att möjliggöra cirkulära materialflöden. SBMI konstaterar att det på senare år blivit svårare att nyttja entreprenadbergets cirkulära potential, till viss del på grund av att massorna från olika projekt bedöms utifrån avfallslagstiftningen.

SBMI:s reformförslag är att säkerställa att entreprenadberget tillvaratas samt att det tydliggörs vad som inte är avfall. Entreprenadberg är viktigt för att möta samhällets behov av berg och sten, men betraktas allt oftare som avfall vilket försvårar hanteringen och minskar användningsområdena. Entreprenadberg borde istället som utgångspunkt betraktas som produkt eftersom det normalt saknas ett kvittblivningsintresse. Regeringen bör mot denna bakgrund miljöbalken att entreprenadberg som uppfyller vissa tekniska och kemiska kriterier inte ska klassas som avfall utan kan användas i nya projekt.

 Man vill också ta fram nationella riktlinjer för ”end of waste” och att återvinningsverksamhet i bergtäkter underlättas. Kriterierna är viktiga för att det återvunna berget ska kunna användas och därmed trygga samhällets bergmaterialförsörjning.

Den sista punkten handlar om att skapa förutsättningar för fossilfria bergtäkter. Kapacitetsbristerna i elnätet och distributionsnäten i delar av landet försämrar förutsättningarna för elektrifiering i bergtäkter, enligt SBMI. Resultatet är att den klimatomställning som bergmaterialindustrin kan och vill genomföra försvåras. Därför vill SBMI att kapaciteten i el- och distributionsnät förstärks samt stöttning till industriellt uppkopplad egenproduktion av förnybar energi samt att bioenergiförsörjningen i Sverige säkerställs – det gäller främst drivmedel till entreprenadmaskiner. På de platser där elektrifiering inte är realistiskt kommer andra drivmedel under överskådlig tid vara ett komplement till elektrifierade system för bergmaterialindustrin. Det gäller framför allt de gula maskinerna som på grund av att de är alltför mobila för kabeldrift och alltför energikrävande för batteridrift, skriver SBMI i agendan. Den internationella konkurrensen om förnybar diesel (HVO), som är ett alternativt drivmedel, är dock hård och tillgången därmed begränsad. För att säkerställa Sveriges långsiktiga bioenergiförsörjning bör staten stimulera inhemsk produktion av biodrivmedel genom att stödja forskning och utveckling och byggandet av fullskaliga produktionsanläggningar.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer