maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Stryktåligare mätning via satellit

Entreprenörerna vid Norrbotniabanan erbjuds nu...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Entreprenörerna vid Norrbotniabanan erbjuds nu fri nätverks-RTK från Swepos. – Det ger både en mindre osäkerhet och säkrare arbetsmiljö, menar Trafikverkets Lars-Johan Rylander.Swepos och Trafikverket verkar för större noggrannhet och mindre krångel när de i ett samarbete förtätar det svenska nätverket av referensstationer. Trafikverket väljer samtidigt att erbjuda Swepos mättjänst utan kostnad för sina entreprenörer vid de två stora infrastrukturprojekten Norrbotniabanan och Ostlänken.Genom att använda ett enhetligt mätsystem under projektering, byggnation och slutmätning minskas risken för konflikter, speciellt där sträckor från olika entreprenörer ska fogas samman.Just nu förbereds etablering av ett tjugotal nya GNSS-stationer mellan Umeå och Skellefteå där första etappen av nya järnvägen mellan Umeå och Luleå är under byggnation. Söderöver i Sverige har nätverket av referensstationer mellan Järna och Linköping redan förtätats inför byggstarten av Ostlänken.Sedan Swepos, en sektion vid Geodetisk Infrastruktur som är del av statliga Lantmäteriet, bör-jade anlägga det svenska nätet av GNSS-mottagare i början av 1990-talet har antalet mätstationer ökat kontinuerligt. För närvarande finns cirka 400 stationer i landet. Det inbördes avståndet är som mest 70 kilometer, inom särskilda områden med ökat behov är avståndet 35 kilometer och arbete pågår ständigt med ytterligare förtätning. I storstadsregionerna finns områden med endast tio kilometer mellan stationerna, samma avstånd som nu används i de två stora infrastrukturprojekten Norrbotniabanan och Ostlänken.Rent praktiskt skiljer sig en av Swepos fast etablerade GNSS-mottagare inte så mycket från de som används för tillfällig användning. Peter Wiklund, sektionschef för sektionen Swepos vid Lantmäteriet, berättar att de är mer robust konstruerade för att tåla väder och vind men i övrigt består av samma teknik.– Våra stationer har antenner av lite annan modell för att klara mer störningar och ge högre kvalitet, säger han.Stationerna är även försedda med fasta dataförbindelser, i den mån kopparnätet fortfarande är i bruk i området används adsl-teknik.– Vi använder oss helst av trådbunden dataöverföring, och behöver därför hitta alternativ där koppar ej är tillgänglig. 4G blir allt bättre, men det är inte alltid bandbredden kan garanteras.Peter Wiklund konstaterar att det är viktigt av driftsäkerhetsskäl att använda sig av flera system för dataöverföring. Det ger så kallad redundans, det vill säga om ett system fallerar kan det andra användas. För att förbättra redundansen ytterligare används även ett system med radioburen dataöverföring.– Trafikverket har som önskemål att vi även ska erbjuda radioutsändning som redundans till 4G och 3G. Radio har till skillnad från mobilnätet den fördelen att inte vara känslig för överbelastning.För att garantera driften utrustas även stationer-na med batteribackuper för att klara strömavbrott. När mätstationerna placeras allt tätare över markytan blir mätnoggrannheten allt bättre både i plan och höjd.– Förtätningen av mätstationerna innebär i praktiken att dagens målsäkerhet på 18–20 millimeter i höjdled kan förbättras till 10 millimeter. Höjdkomponenten är viktig för att göra korrekta mängdberäkningar och därmed för bra ekonomi i projekten, berättar Peter Wiklund.Men det är inte bara mätnoggrannheten som förbättras när nätverket förtätas.Lars-Johan Rylander är specialist i geodetisk mätning vid Trafikverket och arbetar med projekt Norrbotniabanan. Han berättar att Trafikverket har flera anledningar till att erbjuda sina entreprenörer kostnadsfri möjlighet att ansluta sig till Swepos tjänster.– Det vi erbjuder är Trafikverkskonceptet Projekt-anpassad Nätverks-RTK, Pa NRTK, som Swepos levererar. För vår del i Norrbotniabanan kommer detta i första hand att möjliggöra att entreprenörerna inte kommer att behöva en lika stor mätorganisation i projekten som vid traditionell utsättning/inmätning med totalstation. Detta är bra eftersom det råder brist på mätare.En annan fördel med Pa NRTK enligt Lars-Johan Rylander är att entreprenörerna kommer att kunna utföra de flesta anläggningsjobb på sträckan med manburen RTK-utrustning och maskin-styrning uppkopplad mot Swepos.– De innebär i förlängningen även en besparing i tid och pengar för entreprenören och Trafik-verket. Den största vinsten är dock att vi genom denna lösning kan minska personalen som jobbar runt maskinerna och därmed öka säkerheten i arbetsmiljön.Även Lars-Johan Rylander poängterar att tillförlitlig kommunikation är nödvändig för att systemet ska fungera klanderfritt.– Det kan finnas en svårighet att till fullo kunna nyttja mobildatatjänsten då leverantörerna inte alltid har täckning för den tjänsten här i norr. Med anledning av detta kommer det att finnas anslutningspunkter att utgå ifrån.Trafikverkets samarbete med Swepos om att förtäta nätverket av mätstationer är en del i att förse hela Sverige med möjlighet till mer precisa positionsangivelser och både Lars-Johan Rylander och Peter Wiklund poängterar att det blir till nytta både för företag och offentlig verksamhet.– Vårt huvudfokus är att tillhandahålla stöd för GNSS på ett bra och effektivt sätt, konstaterar Peter Wiklund.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer