maskinentreprenoren logo
Ekonomi

Tillfälligt stopp för anläggningsjobben 2023

De sammanlagda investeringarna i den svenska anläggningsmarknaden väntas uppgå till 217 miljarder kronor i år. 2023 minskar investeringarna för att sedan ta fart igen i 2024 och 2025. Nyinvesteringarna är fortsatt dominerande. Detta är överraskande goda nyheter för maskinentreprenörer.

Micael Appelgren
Foto: Ryno Quantz

Lästid

0 min
Prognoscentret ser att - med en ny regering är det inte otänkbart att stora omsvängningar, i allt från stambanor till havsbaserad vindkraft, samt kärnkraft, betyder att det kan försvåra och försena branschens förmåga att leverera.
Prognoscentret ser att - med en ny regering är det inte otänkbart att stora omsvängningar, i allt från stambanor till havsbaserad vindkraft, samt kärnkraft, betyder att det kan försvåra och försena branschens förmåga att leverera.
Dela

Enligt nya bedömningar från Prognoscentret väntas de totala infrastrukturinvesteringarna tillfälligt minska, med 3 procent under 2023 efter flera år med stabil tillväxt. Starka statsfinanser till trots så påverkar ett ökat kostnadstryck, kapacitetsbrister, utdragna tillståndsprocesser, ekonomiskt pressade kommuner och politiska omprioriteringar investeringstakten negativt. Sjunkande investeringar i energisektorn förklarar den större delen av nedgången men även en mindre – om än tillfällig - nedgång i järnvägssektorn påverkar negativt.

Prognoscentret kan även se att det är nyinvesteringarna som backar medan drift- och underhållsinvesteringar utvecklas positivt genom hela prognosperioden. I grunden är dock anläggningsmarknaden en sektor med goda tillväxtförutsättningar framöver, enligt Prognoscentret.

Patric Lindqvist, affärsområdeschef på Prognoscentret säger såhär:

- Även om marknaden för infrastrukturinvesteringar ser ut att försvagas något under nästa år så har det i grunden förhållandevis lite att göra med de behov eller de förutsättningar som råder. Avmattningen förklaras till stor del av de extremt långdragna tillståndsprocesserna men på lite sikt, givet att såväl kommuner som Trafikverk kan öka sin upphandlingsförmåga, ser utsikterna goda ut.

Prognoscentret säger samtidigt att en med en ny regering är det inte otänkbart att stora omsvängningar, i allt från stambanor till havsbaserad vindkraft, samt kärnkraft, betyder att det kan försvåra och försena branschens förmåga att leverera.

Bedömningarna för investeringarna i det svenska vägnätet skruvas upp jämfört med tidigare prognos. Ett nytt inriktningsbeslut i den nationella planen fattat av den tidigare regeringen, samt ett extra tillskott på 1 miljard kronor i höstbudgeten förklarar den uppgången. Från 2022 års uppskattade investeringsnivå om 60 miljarder kronor, väntas investeringarna sedan öka svagt under både 2023 och 2024. 2025 väntas en något kraftigare växt.

Prognoscentret skriver också: "Till följd av de politiska omprioriteringarna och Trafikverkets oförmåga att omsätta avsatta medel för underhållsåtgärder väntas en mer utplanande utveckling för järnvägsinvesteringarna under nästa år. De totala investeringar uppgår i år till 36 miljarder kronor och den växt som väntas i prognosperioden drivs primärt av drift och underhåll. På lite längre sikt och bortom prognoshorisonten finns dock förutsättningar för starkare växt även inom nyinvesteringarna".

För energisektorn, säger affärsområdeschefen Patric Lindqvist, väntas de samlade nyinvesteringarna samt satsningarna på drift- och underhållsåtgärder uppgå till 63 miljarder kronor under året. Under 2023 och 2024 krymper investeringarna något, för att sedan öka igen mot slutet av prognosperioden. Tillståndsprocesserna för vindkraftverk är redan idag långa – och till det ska läggas den nya kurs som den nytillträdda regeringen slagit in på, vilket sammantaget förhalar planerade projekt samt försvårar kalkylerna för nya investerare.

Investeringarna i marin infrastruktur hamnar på 5,1 miljarder kronor under året, vilket är en uppjustering jämfört med vårens prognos. 2023 ökar tillväxtnivåerna men mattas sedan av något både i 2024 och 2025. Ökningen under nästa år beror till viss del på många investeringar skjutits fram, från innevarande år till nästa.

Ambitionen att minska beroendet av vägtransporter talar för fortsatt intresse för investeringar i marin anläggning, samtidigt som satsningar på marin infrastruktur också driver investeringar i väg- och järnväg.

De senaste årens uppgång i bostadsbyggandet har gett en skjuts åt investeringar i kommunalteknisk anläggning. Till det kan läggas ett generationsskifte i landets vatten- och reningsverk. För närvarande uppgår de årliga investeringarna i kommunalt vatten och avlopp till cirka 16 miljarder kronor. Behoven är däremot betydligt större, cirka 23 miljarder. Det underliggande behovet driver på nyinvesteringarna i segmentet genom hela prognosperioden, skriver Prognoscentret.

Prognoscentret

Två gånger per år publicerar Prognoscentret nya prognoser för anläggningsmarknaden i Sverige. Prognoserna sträcker sig 2-3 år framåt i tiden och bryts även ned på investeringar i väg, järnväg, marin infrastruktur, energianläggningar, kommunalteknisk anläggning samt övriga anläggningar.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer