maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Utredning ska ge snabbare byggstarter

Tydliga villkor för genomförande av detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal är en viktig förutsättning för en effektiv samhällsbyggnad i Sverige. För arbete med exploateringsavtal saknas dock i dagsläget en vägledning på nationell nivå. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att ta fram en sådan vägledning.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Skopan i marken snabbare om kommuner följer samma regler. Foto: ME

– Byggbranschen har efterfrågat stöd och vägledning för att lättare kunna planera för framtida utbyggnadsprojekt. I dag menar branschen att det är svårt att förutse vilka krav som kommuner kan komma att ställa och hur kostnaderna ska fördelas. En vägledning för arbetet med exploateringsavtal kan vara ett viktigt stöd för alla inblandade aktörer och dessutom öka allmänhetens insyn och förståelse för exploateringsprocesser, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal, med syftet att bidra till en effektivare, tydligare och enhetligare tillämpning av regelverk rörande exploateringsavtal. Vägledningen ska främst rikta sig till kommuner, byggherrar och fastighetsägare samt myndigheter som berörs av en exploatering med anledning av plangenomförandet.

Avsaknaden av vägledning på nationell nivå gällande tillämpning av regler om exploateringsavtal medför att det i dag förekommer olika tolkningar på lokal nivå. Kommunerna har också olika rutiner för förhandlingar om exploateringsavtal och tillämpar olika, och ofta brett formulerade, principer för vad exploateringsavtal ska reglera. Det bör därför göras tydligare vilka åtgärder som en byggherre eller en fastighetsägare kan åläggas att bekosta och hur kostnaderna ska fördelas mellan olika aktörer.

Den kommande vägledningen ska vara tillämplig vid förhandlingar rörande avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. Den ska inte avse avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2024.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer