maskinentreprenoren logo

Juridik

Ville ha betalt för pizza och kaffe på löpande räkning

Ett jobb inom en entreprenad som ska slutföras på löpande räkning kan lätt spåra ur om parterna inte varit tydliga med vad som ska ingå. Dokumentation är avgörande.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Illustration: Linn Posse Foto: Illustration: Linn Posse

Det finns ett rättsfall från hovrätten som vissa entreprenadjurister har uppmärksammat. Rättsfallet handlar om arbeten på löpande räkning där entreprenören drev krav på ersättning för resekostnader, parkeringskostnader, kaffe, router, mobiltelefoni, trängselavgifter samt pizzor. Beställarens inställning var att dessa kostnader ingick i det avtalade priser.

– Här var det beställaren som ansåg att dessa kostnader ingick i det avtalade timpriset, och då ska man komma ihåg att det är den som har en avvikande mening som ska bevisa detta, säger advokat Carl-Johan Törnros, på Terra Advokat.

Vid arbeten på löpande räkning ersätts arbeten enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Det innebär att entreprenören får ersättning för sina faktiska kostnader. 

– I princip alla kostnader förknippade med entreprenaden med andra ord. Det får man utgå ifrån om inte det är avtalat på något annat sätt, säger Törnros.

När det gäller kostnaden för arbetare och arbetsledning brukar parterna avtala om ett timpris istället för att räkna ut entreprenörens självkostnad då det är ganska komplicerat att räkna ut självkostnaden för detta.

ÄTA-arbeten i stort är svåra att prissätta och det är därför man ofta väljer löpande räkning för dessa. I det aktuella ”pizzafallet” avtalade parterna om ett timpris för arbetare och arbetsledning. Någon information om vad som ingick i timpriset framgick inte. När parterna blev oense var tvisten ett faktum.

– När man talar om självkostnadsprincipen har entreprenören rätt att få betalt för sina utlägg och ska ha ersättning för dessa. Missen som gjordes här var att det inte var dokumenterat vad som skulle ingå. Det bör man alltid göra. Det är inte bra för entreprenören heller att det inte finns tydlig dokumentation, säger Carl Johan Törnros. 

I Pizzafallet var det beställarens inställning att kostnaderna som entreprenören ville ha betalt för ingick i det avtalade timpriset. Entreprenören höll inte med. Vid prövningen av målet utgår domstolen ifrån att det är den som påstår något i ärendet som också har bevisbördan. Domstolen begärde alltså att beställaren skulle bevisa att kostnaderna ingick i det avtalade timpriset. 

Gick sådär. Hovrätten ansåg inte att kostnader för kaffe och pizza som gällde möten och taklagsfest kunde ingå i timpriset – eller var förknippade med själva entreprenaden. Men det var kostnader. Och ska ersättas enligt självkostnadsprincipen.

– Naturligtvis ska det prövas om kostnaderna är ersättningsgilla inom ramen för löpande räkning; de måste vara förknippade med entreprenaden. Det som är lite avvikande här att är ju att domstolen medger ersättning för kaffe vid byggmöten och för pizzor som inköptes vid en taklagsfest. Men domstolen menade att dessa kostnader normalt är sådana att de bekostas av en arbetsgivare, säger Törnros.

Carl Johan Törnros är noga med att alltid upprepa hur viktigt det är att det finns tydliga avtal där det framgår vad som ska ersättas. 

– Bäst är om det också finns bilder, att entreprenören följer upp och dokumenterar arbetet löpande. Använd gärna digitala hjälpmedel, säger han.

Pizzafallet sätter också fingret på att det är viktigt att tydliggöra vad som faktiskt ingår i det avtalade priset.  I det aktuella rättsfallet var det en fördel för entreprenören att parterna inte hade definierat vad som ingick i timpriset. 

– Men det är sällan en fördel för entreprenören att det råder oklarhet vad som ingår i ett avtalat pris. Därför är det alltid är lämpligt att man ser att vara klar och tydlig kring avtalade priser. 

I Pizzamålet prövades också nivån av underlag som behöver redovisas när man arbetar på löpande räkning. Av domstolens resonemang framgick det att det handlade om ganska omfattande underlag för att styrka att entreprenören hade utfört arbete i den omfattning som faktureras. 

– Utifrån min erfarenhet finns det en hel del brister avseende entreprenörernas sätt att dokumentera utfört arbete. En välskriven dagbok och tydligare tidrapporter gör det helt enkelt lättare att få betalt. En tidrapport där maskinisten endast angett schaktning åtta timmar gör det svårt för beställaren att dra slutsatser kring omfattningen av det utförda arbetet, enligt Törnros.

Text: Micael Appelgren

Domstolen om Pizza­fallet

Utgångspunkten vid en entreprenad på löpande räkning är att entreprenören har rätt till ersättning för verifierad självkostnad jämte avtalat påslag. Det är således entreprenören som ska kunna visa ett fullgott underlag för nedlagd tid och övriga upplupna kostnader. Entreprenören bär alltså det den primära bevisbördan för att denne utfört vad som faktureras.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer